ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
2549 ( 57 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา" จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา สามารถบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาล้วนเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในเรื่องดังกล่าว