ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร

โดย รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
2547 ( 321 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร" กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยว่าสืบเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับการบริหารฐานโรงเรียน (School-Based Management) โดยมีกฎหมายรองรับ และเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และบทบาทด้านต่างๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศเหล่านี้ ซึ่งการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี