ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
2547 ( 142 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "สภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความสำคัญกับการบริหารในระดับสถานศึกษา จึงได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาและให้สถานศึกษาร่วมกับสถาบันต่างๆ ในสังคมจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์และชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะมาตรา 40 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ความสามารถในการมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษาในฐานะกรรมการฯ ตลอดจนความต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 2) สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย บทบาท อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการตลอดทั้งกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย และ 4)จัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย