ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย เรื่อง กวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
2546 ( 9 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง "การกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากการกวดวิชาได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในระบบการศึกษาไทย โดยอาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนแทบทุกคนและทุกระดับจะต้องเรียนกวดวิชา โดยให้เหตุผลว่า การกวดวิชาจะทำให้สามารถสอบเข้าไปเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพได้ สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายเพื่อการกวดวิชาซึ่งย่อมเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และหากรวมกับงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงอยู่แล้ว การลงทุนทางการศึกษาน่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ การกวดวิชาย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการศึกษาในระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของการกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย โดยทำการศึกษาในประเด็นปริมาณการกวดวิชาความแตกต่างในการกวดวิชา และ ลักษณะการเรียนกวดวิชา ศึกษาเหตุผลในการกวดวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการกวดวิชา ปัญหาและผลกระทบของการกวดวิชาต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และครูในสถานศึกษา ศึกษาค่าใช้จ่ายโดยรวมของการกวดวิชา และจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกวดวิชา