ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี

โดย มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา
2546 ( 48 หน้า)

งานวิจัย "การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา" วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยการเปรียบเทียบนโยบาย 2 ผู้สมัคร ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2543 ระหว่างจอร์ชบุช และอัลกอร์นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์นโยบายการศึกษา 6 พรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 และวิสัยทัศน์ตัวแทนพรรคซึ่งอาจจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในประเด็นต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอีกด้วย