ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานวิจัยโครงการศึกษากฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

โดย อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางสาวชาลินี ถนัดงาน นางสาวพรพิมล บุญทวีเวช
2552 ( 40 หน้า)

งานวิจัย "การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของสารบัญญัติกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้เป็นไปดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยทำการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งผลการวิจัยนี้ ได้ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่างกฎหมายการศึกษาให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ