ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางสาวชาลินี ถนัดงาน นางสาวพรพิมล บุญทวีเวช นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล นายเนติ รัตนากร นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
2551 ( 35 หน้า)

งานวิจัย "การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ" จัดทำขี้นสืบเนื่องจากภายหลังจากการปฏิรูปการศึกษาโดยผลของพระราชราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายแม่บทของการบริหารจัดการการศึกษาของชาตินั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบซึ่งได้มีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่ง จนมีการแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอีกครั้งในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งในปัจจุบันการบริหารจัดการการศึกษาของไทยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตาม โดยผลของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 303 ที่ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของสารบัญญัติกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน การกระจายอำนาจทางการศึกษา และการถ่ายโอนสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอในการจัดทำหรือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้สอดคล้องและเป็นไปดังเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550