ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานวิจัยเชิงนโยบาย ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้อตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย

โดย ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
2546 ( 22 หน้า)

งานวิจัยเอกสารเชิงนโยบาย เรื่อง "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย นโยบายปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ประชากรของประเทศที่มีต่อการศึกษาและบทบาทของคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ในการปฏิรูปการเรียนรู้ และปฏิรูปวิชาชีพครู" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสถาบันผลิตครูจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปวิชาชีพครูให้สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางบริบทด้านต่าง ๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบายปฏิรูประบบราชการ เป็นต้น อาจเป็นได้ทั้งโอกาส สิ่งท้าทาย หรืออุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจให้บรรลุผลดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายครั้งนี้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปวิชาชีพครูซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาสถาบันผลิตครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป