ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 296 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดัีบคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานในภารกิจการสอน การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมโดยศึกษาบริบทพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ยกร่างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจสอบรูปแบบการพัฒราครูฯ เตรียมการวางแผนและกำหนดรายละเอียดเพื่อทดลองใช้