ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 437 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา ฉบับนี้ ครอบคุลมประเด็นต่อไปนี้ 1) การประเมินประสิทธิภาพในการใช้รูปแบบอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ความต่อเนื่องและอื่นๆ ซึ่งได้จากผลการประเมินการจัดอบรม และการนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 2) การประเมินที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากการดำเนินงานในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการประเมินตนเองที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินตนเองผลที่เกิดขึ้นกับครูและการประเมินตนเองของครูด้านทักษะปฏิบัติ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านกระบวนการพัฒนาและปัจจัย เงื่อนไขที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามระบบ PDCA