ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 190 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ฉบับนี้ เป็นระยะที่ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากการพัฒนารูปแบบในระยะที่ 1 โดยแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานแต่ละโรงเรียนอาจมีแนวทางที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งการวิจัยนี้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การวิเคราะห์บริบทและความจำเป็นในการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละพื้นที่ การยกร่างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูฯ การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ครูฯ ภายหลังการนำรูปแบบการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ในพื้นที่การประเมินผลการทดลอง ใช้รูปแบบการพัฒนาครูฯ สรุปผลและถอดบทเรียน การขยายผลสู่เครือข่าย การนำเสนอ รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนำไปปรับใช้ขยายผลในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ