ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 286 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับนี้ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของการพัฒนารูปแบบกระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน องค์ประกอบของรูปแบบ กระบวนการพัฒนารูปแบบ การนำรูปแบบไปใช้ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ปัจจัยเอื้อต่อความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับและภาคผนวก ซึ่งนำเสนอตัวอย่างการพัฒนารูปแบบและการนำรูปแบบไปใช้ของโรงเรียนบ้านอินทนิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4