ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 257 หน้า)

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 24 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือกจำนวน 339 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีสาระสำคัญสอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น