นโยบายและแผนการศึกษา >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 94 หน้า)

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กล่าวถึงกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Nation Qualifications Framework - NQF) โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป