นโยบายและแผนการศึกษา >>> จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2547 ( 43 หน้า)

เอกสารเรื่อง ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย กล่าวถึงกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และการขยายตัวของปริมาณนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ล้วนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ต้องมีการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นขุมกำลังทางวิชาการ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ รัฐบาลเห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ในการดำเนินงานนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 9 คณะ โดยมีคณะทำงานด้านการปฏิรูปอุดมศึกษา 3 คณะ คือ คณะทำงานด้านการเงินเพื่ออุดมศึกษา คณะทำงานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และคณะทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา ซึ่งคณะทำงานด้านอุดมศึกษาทั้ง 3 คณะ ได้เป็นคณะผู้จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ขึ้น

Strategies and Roadmap for Higher Education Reform in Thailand

โดย Boonserm Veesakul
2547 ( 937 หน้า)

Strategies and Roadmap For Higher Education Reform in Thailand The current world trend in higher education reform as well as the more than sixfold global increase in the number of students at this level during the past three decades have resulted in a rapid increase in the number of higher education institutions. In the case of Thailand, the number of the institutions has increased from 532 in 1987 to 871 at present, while during the same period of time the number of higher education students has increased from 890,000 to 1.9 million. Such quantitative increase has resulted in problems regarding quality and mismatching of graduate profiles and national development requirements and direction. The enactment of the National Education Act 1999 also made higher education reform imperative. The reform will undoubtedly serve as the driving force for various aspects of national development. It also provides academic resources necessary for developing and strengthening the community, the society and ultimately the nation as well as enhancement of competitiveness in the international arena. In view of these exigencies, the Thai Government duly established on December 9, 2002 the Education Reform Steering Committee under the chairmanship of the Deputy Prime Minister (Mr. Chaturon Chaisang). The committee is responsible for making decisions concerning the direction of the education reform, preparation of the relevant work plans as well as supervision for implementation of the reform measures, including formulation of the requisite strategy. To facilitate the functioning of the committee, nine task forces have been established. Among these task forces are three which are entrusted with the tasks of higher education reform. These are : - the Task Force on Financing of Higher Education; - the Task Force on Administration and Management of Higher Education; and - the Task Force on Relevant Laws on Higher Education.

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา

โดย คณะทำงานด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และ คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2547 ( 136 หน้า)

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่างๆ รวม 9 คณะ โดยมีคณะทำงานด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เป็นคณะทำงานที่ 4 นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการศึกษาเรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา