นโยบายและแผนการศึกษา >>> ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี นายสำเนา เนื้อทอง นางกนกพร ถนอมกลิ่น
2553 ( 57 หน้า)

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่เป็นกรอบแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมุ่งให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกำลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน