นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย

โดย
2546 ( 29 หน้า)

เอกสารเรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการลงทุน ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2544 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้มอบหมายให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับด้านศักยภาพของคนไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ และเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ.2540