นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ

โดย รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
2548 ( 37 หน้า)