นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และคณะ
2547 ( 74 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2547)" ฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดซึ่งพบว่าในบางเรื่องมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานและในบางประเด็นยังไม่ได้มีการมองภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระบบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อประสานและผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์