นโยบายและแผนการศึกษา >>> อื่น ๆ

Synopsis of the National Scheme of Education B.E. 2545-2559 (2002-2016)

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 51 หน้า)

Synopsis of the National Scheme of Education of B.E. 2545-2559 (2002-2016) Mandated by the constitutional provisions and Section 33 of the National Education Act of 1999, the Office of the National Education Commission (ONEC) has taken the necessary measures to prepare the National Scheme of Education, Culture, Art and Culture, which will be renamed “the National Scheme of Education ,“ to serve as a strategic plan to ensure harmonization of the efforts for education reform throughout the country during the 15-year period of 2002-2016. The Scheme is aimed at the integration of all aspects of the quality of life. It is also attuned to other visions policies, measures and legislations relating to the development of the Thai society during this period of reform.