นโยบายและแผนการศึกษา >>> อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์

โดย ศรีน้อย โพวาทอง
2546 ( 5 หน้า)

เอกสารเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี : ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์” ฉบับนี้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติสำหรับเกาหลี ซึ่งกระทรวงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณรัฐเกาหลีจัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกาหลีเป็นประเทศมหาอำนาจด้านทรัพยากรมนุษย์และความรู้ โดยเอกสารฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 กล่าวถึงเกาหลีในปัจจุบันและในอนาคต และภาคที่ 2 นำเสนอนโยบายหลักที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ