นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ ค.ศ 1987-1997(กรณีศึกษา)

โดย ผู้แปล: นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2546 ( 239 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ : ค.ศ. 1987-1997" กล่าวถึงนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนได้เน้นถึงกระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยกล่าวถึงบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ นำนโยบายปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ และบทเรียนจากประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ในการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ จึงอาจนำมาใช้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย นับตั้งแต่ผู้บริหาร นักการเมือง จนถึงครู ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน