นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

การวางแผนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 33 หน้า)

การวางแผนปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปและเรียบเรียง ผลงาน เรื่อง การวางแผนปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากต้นฉบับ เรื่อง Planning Education Reforms in Developing CountriesThe Contingency Approach โดย Dennis A. Rondinelli John Middleton และ Adriaan M. Verspoor