นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤติ

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี
2546 ( 101 หน้า)

เอกสาร "ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤต" เป็นผลงานการนำเสนอของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี เพื่อต้องการเห็นประเทศไทยหลุดพ้นวิกฤตการณ์ถาวรและคนไทยมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของการเป็นคนไทย