นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 174 หน้า)

เอกสารเรื่อง "แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช" นี้ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎหมาย No Child Left Behind Act of 2001 เพื่อปรับปรุงการปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แผนการดำเนินงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในวาระการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู.บุช โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กอเมริกันทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า เอกสารดังกล่าวนี้ จะเป็นตัวอย่างและแนวทางสำหรับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย จึงได้สรุปและเรียบเรียงเพื่อพิมพ์เผยแพร่