นโยบายและแผนการศึกษา >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 101 หน้า)

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 ฉบับนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประสานกระทรวงและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป