นโยบายและแผนการศึกษา >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 94 หน้า)

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กล่าวถึงกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Nation Qualifications Framework - NQF) โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 101 หน้า)

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 ฉบับนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประสานกระทรวงและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 174 หน้า)

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ฉบับนี้ จัดทำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นฐานคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งกระตุ้นและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป

แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 174 หน้า)

เอกสารเรื่อง "แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช" นี้ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎหมาย No Child Left Behind Act of 2001 เพื่อปรับปรุงการปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แผนการดำเนินงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในวาระการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู.บุช โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กอเมริกันทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า เอกสารดังกล่าวนี้ จะเป็นตัวอย่างและแนวทางสำหรับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย จึงได้สรุปและเรียบเรียงเพื่อพิมพ์เผยแพร่

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤติ

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี
2546 ( 101 หน้า)

เอกสาร "ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤต" เป็นผลงานการนำเสนอของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี เพื่อต้องการเห็นประเทศไทยหลุดพ้นวิกฤตการณ์ถาวรและคนไทยมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของการเป็นคนไทย

การวางแผนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 33 หน้า)

การวางแผนปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปและเรียบเรียง ผลงาน เรื่อง การวางแผนปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากต้นฉบับ เรื่อง Planning Education Reforms in Developing CountriesThe Contingency Approach โดย Dennis A. Rondinelli John Middleton และ Adriaan M. Verspoor

การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ ค.ศ 1987-1997(กรณีศึกษา)

โดย ผู้แปล: นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2546 ( 239 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ : ค.ศ. 1987-1997" กล่าวถึงนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนได้เน้นถึงกระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยกล่าวถึงบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ นำนโยบายปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ และบทเรียนจากประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ในการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ จึงอาจนำมาใช้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย นับตั้งแต่ผู้บริหาร นักการเมือง จนถึงครู ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์

โดย ศรีน้อย โพวาทอง
2546 ( 5 หน้า)

เอกสารเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี : ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์” ฉบับนี้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติสำหรับเกาหลี ซึ่งกระทรวงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณรัฐเกาหลีจัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกาหลีเป็นประเทศมหาอำนาจด้านทรัพยากรมนุษย์และความรู้ โดยเอกสารฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 กล่าวถึงเกาหลีในปัจจุบันและในอนาคต และภาคที่ 2 นำเสนอนโยบายหลักที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ

Synopsis of the National Scheme of Education B.E. 2545-2559 (2002-2016)

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 51 หน้า)

Synopsis of the National Scheme of Education of B.E. 2545-2559 (2002-2016) Mandated by the constitutional provisions and Section 33 of the National Education Act of 1999, the Office of the National Education Commission (ONEC) has taken the necessary measures to prepare the National Scheme of Education, Culture, Art and Culture, which will be renamed “the National Scheme of Education ,“ to serve as a strategic plan to ensure harmonization of the efforts for education reform throughout the country during the 15-year period of 2002-2016. The Scheme is aimed at the integration of all aspects of the quality of life. It is also attuned to other visions policies, measures and legislations relating to the development of the Thai society during this period of reform.

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และคณะ
2547 ( 74 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2547)" ฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดซึ่งพบว่าในบางเรื่องมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานและในบางประเด็นยังไม่ได้มีการมองภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระบบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อประสานและผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ

โดย รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
2548 ( 37 หน้า)

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขององค์กรทางสังคมต่าง ๆ ในรูปแบบศูนย์การเรียน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2550 ( 8 หน้า)