หนังสือแนะนำ

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศพ้นวิกฤต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สภาการศึกษา จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่มิติใหม่ในการพัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ

นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม นางสาวสุรางค วีรกิจพาณิชย์ นายถวัลย์ มาศจรัส นางเกื้อกูล ชั่งใจ นางสาวลลิตา ยุวนากร นางปัทมัญญ์ พิริยะสัตตบรรณ นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์

ศรีน้อย โพวาทอง

การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

บรรยาย โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย สรุปและเรียบเรียงโดย นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ์

การบริหารแบบกระจายอำนาจ : โรงเรียนพร้อมหรือยัง

ดร.วรัยพร แสงนภาบวร และคณะ

Synopsis of the National Scheme of Education B.E. 2545-2559 (2002-2016)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลัง ของสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

รศ. ดร. อุทัย บุญประเสริฐ ดร. จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีและวิธีไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี เณรยอด

การวางแผน การสอน และการประเมินหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร

นายยุทธนา เชิงโกรย นางระพีพรรณ ฮ้อยสเลอร์

ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

รวมบทเรียงความวันการศึกษาแห่งชาติ

นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์ นายถวัลย์ มาศจรัส นายกวิน เสือสกุล (บรรณาธิการ)