หนังสือแนะนำ

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

กมล สุดประเสริฐ

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

กมล สุดประเสริฐ

การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ ค.ศ 1987-1997(กรณีศึกษา)

ผู้แปล: นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์

การปฏิรูปการศึกษาของสหราชอาณาจักร ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร

นางศรีน้อย โพวาทอง

การกระจายอำนาจทางการศึกษา : การเมืองและฉันทานุมัติ

ผู้แปล: นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์

Traditional Forms of School Choice&Future Reforms

Caroline M. Hoxby. Assosiate Professor of Economics at Harvard University and Faculty Research Fellow of the National Bureau of Economic Research

การปฏิรูปการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความเป็นผู้นำในยุคสารสนเทศ

นางสาวพิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

รายงานฉบับสังเคราะห์ จากวิกฤติสู่โอกาสสิ่งที่ยังท้าทายการปฏิรูปการศึกษาของไทย

เจอรัล ดับเบิ้ลยู ฟราย วิทยาลัยศึกษาศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา

ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

รศ.พญ.ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ อุษา ชูชาติ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

สรุปการสัมมนา เรื่อง กวดวิชา วิกฤติที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ และคณะ

รายงานการวิจัย เรื่อง กวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์