หนังสือแนะนำ

โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ถอดความจากรายการ เช้าวันนี้ ทางช่อง 5 วันที่ 12 กันยายน 2545

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์การศึกษาแห่งชาติ สำนักคระกรรมการศึกษาแห่งชาติ

การปฏิรูปการศึกษาไทย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ตรวจสอบปฏิรูปโครงสร้าง ศธ.

ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต กรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ นายชุมพล ศิลปอาชา สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจ

ดร.กมล สุดประเสริฐ

กรอบการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของฮ่องกง

ร.ท. หญิง วันทนีย์ ไทยเที่ยง

การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management)

รองศาสตราจารย์.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

รายงานการปฏิรูปการศึกษาในประเทศแคนาดา (พ.ศ. 2541)

ผู้แปล: นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

กมล สุดประเสริฐ

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ

กมล สุดประเสริฐ

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

กมล สุดประเสริฐ

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

กมล สุดประเสริฐ

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

กมล สุดประเสริฐ