หนังสือแนะนำ

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข ปี 2548-2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ(พ.ศ. 2545-2549 : ฉบับสรุป)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกง

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2542

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เรื่อง สถานที่และบุคคลสำคัญชาติไทย

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์

วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การเผยแผ่ศาสนธรรมดีเด่น

นางสาวสอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง