หนังสือแนะนำ

รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช

เงินคือปัจจัยสำคัญหรือไม่? การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับต้นทุนของทรัพยากรทางการศึกษา

Corrine Tayloy

การปรับต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาด้วยดัชนีต้นแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ในการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา

Lauri Peternick and Becky A. Smerdon : American Institutes for Research, William Fowler, Jr. : National Center for Education Statistics, David H. Monk : Cornell University

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ

William J. Hussar

กรอบแนวคิดการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในรูปศูนย์การเรียน

นายอำรุง จันทวานิช

สรุปรายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

นายอำรุง จันทวานิช

การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการ กรอ.

ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล, ดร.รังสิต ศรจิตติ,อาจารย์วีรพา ฐานะปรัชญ์, อาจารย์นันทวัน รามเดชะ

รายงาน เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานานาชาติของประเทศไทย

รท.หญิง วันทนีย์ ไทยเที่ยง

ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒธรรมแห่งชาติสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

รศ.ดร. กล้า ทองขาว

แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ : สรุปสาระสำคัญ

Transition From a University Under the Bureaucratic System To an Autonomous University

Krissanapong Kirtikara

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ (พ.ศ.2548-2551) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นางนิรมล กิตติวิบูลย์ นางสาววาณี ทัพพะปุรณะ