หนังสือแนะนำ

การพัฒนาวิชาชีพครู (Development and Promotion of Teaching Profession)

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ \นวัตกรรมการเรียนรู้\" โดยครูสุรชัย บุญญานุสิทธิ์"

ครู สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ ครูต้นแบบ ปี 2541

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบร่วมมือ โดยครูช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ

นางช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ ครูต้นแบบ ปี 2542

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อ แบบแม่กับลูก โดยครูรัชนี ศรีอ่อ่น

นางรัชนี ชูศรีอ่อน ครูต้นแบบ ปี 2542

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ \โครงงาน\"โดยครูสุรีย์ ศรีภา"

นางสุรีย์ ศรีภา ครูต้นแบบ ปี 2542

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ \การจัดทักษะการเรียนรู้\" โดยครูสถาพร มุ่งวัฒนา"

นางสถาพร มุ่งวัฒนา ครูต้นแบบ ปี 2542

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ \พ่อสอนลูก\"โดยครูอภิชาติ ประทุมนันท์"

นายอภิชาติ ประทุมนันท์ ครูต้นแบบ ปี 2542

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอบแบบการสอนดนตรี ตามแบบโคไดและออร์ฟ โดยครูธวัชชัย นาควงศ์

นายธวัชชัย นาควงษ์ ครูต้นแบบ ปี 2541

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ \โครงงานวิทยาศาสตร์\"โดยครูบุญมา วีระปรียากูร"

นางบุญมา วีระปรียากูร ครูต้นแบบ ปี 2542

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ \โครงงาน\"โดยครูนิยม รักษาแก้ว"

นายนิยม รักษาแก้ว ครูต้นแบบ ปี 2542

รายงานการวิจัย แนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ และ ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์

วิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา

นายชาญ ตันติธรรมถาวร