หนังสือแนะนำ

การเปรียบเทียบสมรรถนะ : คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

ความคิดในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในรอบทศวรรษ

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.มนัส สุวรรณ และคณะ

รายงานผลการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุดมศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ (Management Innovation in Higher Education)

ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่

ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ

ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Strategies and Roadmap for Higher Education Reform in Thailand

Boonserm Veesakul

การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ Income Contingent Loan:ICL

ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว และคณะ

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา

คณะทำงานด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และ คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การให้เงินอุดหนุนของรัฐเพื่อการอุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการให้เงินอุดหนุนใน 10 ประเทศ

นางสาวฑีรยา ครองแก้ว

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา

ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ

Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005

Ruangrat Wongpramote, Somtavin Karnjanapongkul