หนังสือแนะนำ

ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลกขึ้นมาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำได้อย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2555-2558) ICT Master Plan of the office of the Education Council (B.E. 2555-2558)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ.2555-2558) กล่าวถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงานให้ความสำคัญ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้มีแนวคิดพัฒนาประเทศโดยสร้างภูมิคุ้มกัน การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนับเป็นภูมิคุ้มกันอันหนึ่งที่จำเป็นต้องสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตรีโกณมิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ

รายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเวช ชาญสง่าเวช

การปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บวรศิริ

รายงานวิจัยเชิงเอกสาร เรื่อง อุดมศึกษาสู่ปวงชน

ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล

รายงานวิจัยเชิงเอกสาร เรื่อง รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา

ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล

รายงานวิจัยเชิงเอกสาร เรื่อง คุณภาพและการประกันคุณภาพในวิถีทรรศน์การปฏิรูป อุดมศึกษาไทย

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยครูในสาธารณรัฐบอตสวานา

ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา

Part-Time Faculty at Community Collages : A National Profile

เจมส์ ซี พาล์มเมอร์

องค์ความรู้และนวัตกรรม : นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย