หนังสือแนะนำ

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 สรุปภาพรวม

นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ และคณะ

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ และคณะ

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดพิษณุโลก

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก และคณะ

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ และคณะ

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ และคณะ

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์

รายงานการวิจัย การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ สินค้านวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ การทำธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีแนวคิดว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา

รายงานการวิจัย การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ (1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา (4) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) เพื่อจัดทำข้อเสนอทางนโยบายด้านศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง และคณะ

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดตราด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กรณีศึกษาจังหวัด รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก : จังหวัดสงขลา

รศ.สุเทพ สันติวรานนท์ และคณะ