หนังสือแนะนำ

รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management)

นางสาวบุญเทียม ศิริปัญญา

ความรู้เพื่อการพัฒนา (Knowledge For Management) ฉบับสรุป

The World Bank Group แต่ง นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ แปล ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เรียบเรียง

การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน

นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ :ผู้แปล

รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย ตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการศึกษา จากธนาคารพัฒนาเอเชีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

รูปแบบการจัดการเรียนร่วมแบบรวมพลัง: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

จากอดีตและปัจจุบัน สู่อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย : สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ความพยายาม ความสำเร็จ และความขัดแย้ง เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2517-2521

รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์

สกศ.กับการพัฒนาการศึกษาไทย

นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ นายถวัลย์ มาศจรัส ร.ท.หญิงวันทนีย์ ไทยเที่ยง นางโสภณา ตาแก้ว นางสาวสมปอง สมญาติ นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ

ONEC Educational Reform in Thailand

ONEC & Educational Reform in Thailand

รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ

การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ

ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรี และ รองประธานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช