หนังสือแนะนำ

รายงานการสังเคราะห์ ผลการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ และคณะ

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา

รศ.สุเทพ สันติวรานนท์ และคณะ

ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2553

นายภาณุพงศ์ พนมวัน

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2553 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการนี้สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานประจำปี 2554 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การบริหารการศึกษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การผลิต พัฒนา และการใช้ครู รวมถึงการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ดี ที่มีพลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายงานเรื่อง การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตและพัฒนากำลังคน นับเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนา ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

รายงานการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

รายงานเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนเป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกำลังคนระดับกลางซึ่งเป็นกำลังที่ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ มีความต้องการมากที่สุด แต่ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้เข้าศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีปริมาณและสัดส่วนที่ลดลง ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเกิดความไม่สอดคล้องในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน

รายงานเรื่อง การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย :เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ของ ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม และคณะ กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงกับคุณวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนประสบการณ์ เป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ และการศึกษานอกระบบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแนวคิดดังกล่าวกำลังขยายวงกว้างไปทั่วโลกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข้อเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

นายศีลวัต ศุษิลวรณ์

กระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง กรณีตัวอย่างบ้านกาญจนาภิเษก

เอกสารเรื่อง กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองดี : กรณีตัวอย่างบ้านกาญจนาภิเษก ของ นางทิชา ณ นคร กล่าวว่า การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ไม่ใช่การเขียนให้ปรากฎอยู่ในหลักสูตรเท่านั้น แต่ต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกาที่ต้องการสร้างพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยด้วย การพึ่งสถาบันการศึกษาให้ขัดเกลาทางการเมืองอย่างเดียวไม่พอ แต่องค์กร สถาบันต่าง ๆ ต้องเข้ามามีบทบาทให้การศึกษา เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้บุคคลพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่คุณภาพประชาธิปไตย

การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและก็จะยังเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ ในปี 2552 จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยและสำรวจความต้องการกำลังคนในภาคการผลิตและการบริการและสาขาที่เป็นความต้องการ/จำเป็นของประเทศ รวมทั้งศึกษาศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาและศึกษาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตกำลังคนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคน ซึ่งการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศนั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน 2553 และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดพิมพ์รายงานการวิจัยเรื่องนี้เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว