หนังสือแนะนำ

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฏร์ ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฏร์

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และคณะ

คู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และคณะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา)

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ อาจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ อาจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของเทศบาล

อาจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

รายงานการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ อาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ นางสาวสุพรรณี นวลนาค

หนังสือแนะนำสื่อการสอนศีลธรรม

นางสาว จันทิมา ศุภรพงศ์