หนังสือแนะนำ

รายงานการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด ในจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง อาจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม อาจารย์รักษิณา หยดย้อย อาจารย์ธิดารัตน์ จันทะหิน อาจารย์ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค อาจารย์เร

โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย 2. ดร.จันทร์พร พรหมมาศ 3. ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต 4. ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 5. นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ นายอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะที่ 2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ นายอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์

รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ อาจารย์อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์

วารสารการศึกษา : ประมวลเอกสารส่วนบุคคลของ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

อาจารย์ปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ

คือ พิทยาภรณ์

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ศิลปวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอมเริกา

นางสาววิภาดา วานิช

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เจาะลึก การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

นบพระภูมิบาล

อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนงฃวลนัด

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฏร์ ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฏร์