หนังสือแนะนำ

รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กอายุ 6-7 ปี โดบพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก

นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

รูปแบบการส่งเสริมการรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ

นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 1 : พิษณุโลก

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร อาจารย์ชำนาญ ปาณาวงษ์

การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 2 : พิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร อาจารย์ชำนาญ ปาณาวงษ์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ไชยโส หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ยุตาคม นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ไชยโส หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพร ทิพย์คง นักวิจัย รองศาสตราจารย์ชาญชัย ขันติศิริ นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ยุตาคม นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารส

โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร นางชัศวารี หมอยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันยายน 2552

การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร นางชัศวารี หมอยา

การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 1 : กำแพงเพชร

ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล ผศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผศ.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว

การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 2 : กำแพงเพชร

ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล ผศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผศ.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว

รายงานการวิจัย (ระยะที่ 1) เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา เครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียน ในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

ถาวร เส้งเอียด และคณะ

รายงานการวิจัย (ระยะที่ 2) เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา เครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียน ในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

ถาวร เส้งเอียด และคณะ