หนังสือแนะนำ

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี

มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา

รายงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี

การวางแผนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ

รายงานการศึกษา เรื่อง ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ นางอรุณี สถานุพงษ์ กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Systhesis Report : From Crisis to Opportunity, the Challenges of Educational Reform in Thailand

Gerald W. Fry College of Education and Human Development, University of Minnesota

Learning Reform Situation in the Pilot Schools : Lessons and Policy Recommendations

Dr.Laeka Piya-Ajariya

School-Based Management : Thai Ways and Methods

Associate Professor Dr.Boonmee Nenyod

Reforming Process for Learning Quality Development : Assurance and Assessment

Nonglak Wiratchai

Learning Process Reform of the Pilot Schools : The Selected Models

Professor Sumon Amornvivat