หนังสือแนะนำ

Guideline for Early Childhood Care and Development

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Roles of Parents Teachers and Caregivers for the Early Childhood Care and Development

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Early Childhood Care and Education in Thailand (Global Monitoring Report : Goal1)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานวิจัยเชิงนโยบาย ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้อตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา 2548

นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม และนางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางสาวชาลินี ถนัดงาน นางสาวพรพิมล บุญทวีเวช นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล นายเนติ รัตนากร นางสาวณัฐิกา นิตยาพร

รายงานวิจัยโครงการศึกษากฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางสาวชาลินี ถนัดงาน นางสาวพรพิมล บุญทวีเวช