หนังสือแนะนำ

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนหารเทา จังหวัดพัทลุง

คณะครูโรงเรียนหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการเรียนรู้ระหว่างสกอตแลนด์กับประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา

รายงานการวิจัยเอกสาร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี

รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์)

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะ

รายงานผลการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสาลี่ ศิลปสธรรม ครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 สาขาภาษาอังกฤษ

รายงานผลการวิจัยและพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ฉบับสรุป

นางอรพิน ศรีสวรรค์ ครูแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2542 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ

การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ (Contemplative Education)

ณัฐฬส วังวิญญู วิจักขณ์ พานิช ฌานเดช พ่วงจีน

การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซื้ง (Transformative Education)

นาย อดิศร จันทรสุข ผศ.นพ.ธ นานิล ชัยโกวิทย์ นางสาว อัญชลี สถิรเศรษฐ์

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์

ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ (Enneagram)

ผศ.นพ.ธ นานิล ชัยโกวิทย์ พญ.ทานตะวัน สุรเดชาสกุล นาย เมธี จันทรา นางสาว อัญชลี สถิรเศรษฐ์