หนังสือแนะนำ

เรียนอย่างนี้...มีความสุข บันทึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ครูสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์

รายงานการประชุม บทบาทนักวิจัยในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เอกสารลำดับที่ 4

ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์

แนวทางการวิจัยปฏิบัติการ : โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เอกสารลำดับที่ 1

เลขา ปิยะอัจฉริยะ

รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน

นงลักษณ์ วิรัชชัย

การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้จากครูกอไผ่ โรงเรียนวัดหนองมะกอก จ.อุทัยธานี

นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี นายสำเนา เนื้อทอง นางอริศรา เล็กสรรเสริญ นางพัชรพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ ภูเขาของเรา ชาวไทรน้อย โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี

นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี นายสำเนา เนื้อทอง นางสาวประวีณา ชะลุย นางอริศรา เล็กสรรเสริญ นางพัชรพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวอย่างประสบการณ์ที่คัดสรร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ พรสีมา

รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน : ประสบการณ์จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ

รายงานคุณลักษณะและวิถึการเรียนรู้ของคนอังกฤษ

ดร. วิชัย ตันศิริ