หนังสือแนะนำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน

กลุ่มงานประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

การสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์

รศ. ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย

ครูชานนท์ เศรษฐแสงศรี

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

ครูวิไลวรรณ คำมั่น

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

ครูลำดวน พงษ์นิกร

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ครูชูศรี ภัยพิบัติ

เชาวน์ทางปัญญา Intelligence Quotient : IQ

ครูมาลัย สิงหะ

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาท้องถิ่น

นางสาววิลาสินี วิเชียรรัตน์

ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient : EQ

ครูอารี มาลา

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค Adversity Quotient:AQ

ครูอัมพา บุ่ยศิริรักษ์