หนังสือแนะนำ

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)-ห้วยขวาง

สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัทไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โรงแรมรอยัลคลิฟ บิช รีสอร์ท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัตน์-สะพานควาย

สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

การบริหารจัดการการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

วิธีการวิจัยประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน / ท้องถิ่นและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานการวิจัยประเมินผล การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี