หนังสือแนะนำ

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขององค์กรทางสังคมต่าง ๆ ในรูปแบบศูนย์การเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ

นายปัญญา ทรงเสรีย์

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

โรงเรียนรุ่งอรุณ

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนรุ่งอรุณ

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียนรุ่งอรุณ

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศเกาหลี

โรงเรียนรุ่งอรุณ

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรุ่งอรุณ

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย

ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล

การสังเคราะห์รายงานการวิจัยการกระจายอำนาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา สุวรรณฤทธิ์ และ อาจารย์ ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย

รายงานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในรูปศูนย์การเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท

คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนของสถานประกอบการ

ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัท บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จำกัด

พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ เรวดี กระโหมวงศ์