หนังสือแนะนำ

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ

รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

สรุปบทคัดย่อ เอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการวางแผนด้านการศึกษา (UNESCO: International Institute for Educational planning-IIEP)

รศ. ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา

รายงานการสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา

ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางณิชกมล ดวงมาลย์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี

ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน

ระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา นายจิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน นางดลยา เทียนทอง นางสุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ นางทรายแก้ว ทิพากร

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือก

นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ และคณะ

การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ

รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา (แปล) ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ และ ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (สรุปและจัดทำรายงาน)

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา

การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา

ผศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ