หนังสือแนะนำ

สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

กว่าจะเป็น...สภาการศึกษา

ดร. สิริพร บุญญานันต์ และคณะ

การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป

นายนคร ตังคะพิภพ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1) พระมหาถนอม ถาวรธมฺโม (เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในโรงเรียน ของสหราชอาณาจักร

นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม นายวิวัฒน์ ศิริพันธุ์

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และคณะ

เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข็มแข็ง

ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต

คู่มือการบูรณาการยุทธศาสตร์วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ชุมชน

รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ หลาบมาลา

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร

รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่...โรงเรียนคุณภาพ

ดร.อำรุง จันทวานิช